Hain Celestial Group, Inc. – United Kingdom ("UYK") Groupin 30.6.2021 päättyvän tilikauden verostrategia

Johdanto

Tässä lausunnossa määritetään Yhdistyneen kuningaskunnan verostrategia siinä muodossa, jossa sitä sovelletaan The Hain Celestial Group, Inc. (“the Group”) -konsernin tytäryhtiöihin. The Hain Daniels Group Limited ja Ella’s Kitchen Group Limited (emoyhtiöt Yhdistyneessä kuningaskunnassa) vastaavat Yhdistyneen kuningaskunnan tytäryhtiöistä. Yhdistyneen kuningaskunnan The Group -konserniin kuuluvat yritykset ovat määritetty liitteessä 1.

Tämä asiakirja on saatavilla Finance Act 2016 -rahoituslain Schedule 19 -aikataulun mukaisesti. The Group-konserni katsoo tämän asiakirjan julkaisun velvollisuudekseen 30.6.2020 päättyneellä tilikaudellaan Finance Act 2016 -verolain Schedule 19 -aikataulun kappaleen 19(2) mukaisesti.

Tätä strategiaa sovelletaan sen julkaisupäivästä lähtien aina sen uudella korvaamiseen saakka.

Hallinto ja riskienhallinta Yhdistyneen kuningaskunnan verotuksessa

The Group -konserni on sitoutunut toimimaan kaikkien verolakien ja säädösten mukaisesti maissa, jossa se toimii, mukaan lukien Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Viimeisin vastuu verostrategiasta ja veroriskin hallitsemisesta lepää The Group -konsernin hallituksen vastuulla. Hallituksen jäsenet delegoivat Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminan päivittäisen johtamisen, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan veroasiat, Yhdistyneen kuningaskunnan emoyhtiöiden kullekin talousjohtajalle (Chief Financial Manager, "CFO"), joka raportoi jokaisen Yhdistyneen kuningaskunnan emoyhtiön hallitukselle. Jokainen talousjohtaja (“CFO”) johtaa ammatillisesti pätevää kirjanpito-ja verotiimiä, ja pyytää säännöllisesti neuvoa ulkopuolisilta johtavilta veroasioiden ammatilaisilta.

The Group -konserni varmistaa, että:

  • tiettyjä veroprosessien tarkistuksia tehdään verovelvollisuuksien varmistamiseksi; ja

  • käytetään verojen riskiarvio- ja tarkistusjärjestelmää osana yleistä sisäistä valvonnan rakennetta, jota sovelletaanThe Group-konsernin taloudelliseen raportointiin.

The Group-konsernin veroasiat ja veroriskinmääritystoimet tarkistetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että prosessit ja toimenpiteet ovat ajantasaisia ja pystyvät tunnistamaan, tarkastamaan, hallitsemaan ja pienentämään veroriskiä ollessaan linjassa The Group -konsernin liiketoimintastrategian ja hallinnon puitteiden kanssa.

Kaikki lakisääteiset raportit, tuloverotuksen verosäännökset, yhteisön tuloveronpalautukset ja Her Majesty’s Revenue and Customs ("HMRC") -Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja veroviranomaisen kanssa käyty kirjeenvaihto ovat tarkistettu ja hyväksytty päätoimiston yritystaloustiimin toimesta (Headquarter Corporate Finance Team) ennen Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja veroviranomaiselle palauttamista tai ennen niiden sisällyttämistä paikalliseen ja/tai US GAAP -talousraporttiin.

Kaikki liiketoimet tai suunnitelmat, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa The Group -konserniin on laadittu linjassa konsernin maailmanlaajuisen verostrategian kanssa, yhteisön talous -ja hallintotiimin ohjeiden mukaisesti. Koordinoitu konsultaatio sekä paikallisten että maailmanlaajuisten/yritysvero- ja lakineuvojien kanssa suoritetaan sen varmistamiseksi, ettän noudatetaan paikallisia ja Yhdysvaltojen verolakeja ja lainsäädäntöä.

Asenne verosuunnittelua kohtaan

The Group-konserni hallinnoi riskejä varmistaakseen lakien mukaisen toimimisen, joka varmistaa oikean veromäärän, oikeassa hallintoalueessa ja oikeaan aikaan.

The Group-konserni on valmis suorittamaan verosuunnittelun vain jos (a) molemmat osapuolet ovat johdonmukaisia konsernin pyrkimyksien ja liiketoimintaoperaatioiden kanssa, ja (b) se on tehty alla ilmoitettujen verojen riskinottohalukkuuden periaatteiden mukaisesti.

The Group-konsernin verojen riskinottohalukkuus riippuu näistä ensisijaisista periaatteista, joita konserni noudattaa seuraavasti:

  • läpinäkyvyys ja avoimuus kaikissa veroviranomaisiin liittyvissä asioinneissa;

  • noudattaen kaikkia asiaankuuluvia lakeja, joita sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa;

  • ottaen huomioon verotuksellisen aseman tai järjestelyt huomioiden kaikkien konserniin kuuluvien yritysten sosiaalisen vastuun toimia hyvänä yrityskansalaisena ja huomioiden laajemmat maineeseen ja yritystoimintaan liittyvät yleiset konserniin kohdistuvat riskit; ja

  • käyttäen saatavilla olevia verohelpotuksia ja -kannustimia siinä, missä mahdollista, ja tavalla, joka vastaa valtion säädöksiä.

Riskin taso suhteessa Yhdistyneen kuningaskunnan verotukseen, jonka yritys on valmis hyväksymään

The Group-konserni pyrkii minimoimaan veroriskejä ja varmistamme, että riskien ilmetessä ne tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan proaktiivísesti. Liiketoimissa, joihon liittyy aineellista epävarmuutta tai kompeksisuutta kysymme aina neuvoa ulkopuoliselta taholta pienentääksemme riskiä.

The Group-konsernin suhde verohallintoon (HMRC)

The Group -konserni on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneen kuningaskunnan verolakeja ja säädöksiä tunnollisesti ja keskittyy avoimeen viestintään ja yhteistyöhän veroviranomaisten,mukaan lukien HMRC:n, kanssa. Tämä pitää sisälllään asianmukaisten veroilmoitusten ajoissa palauttamisen, asiaan kuuluvien faktojen jakamisen ja tarpeen vaatiessa epäselvyyksistä hyvissä ajoin tapahtuvan ennakoivan keskustelun verohallinon kanssa.

The Group kommunikoi verohallinon asiakkaan vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtajan ja asiantuntijatiimien kanssa edistääkseen läpinäkyvää ja rakentavaa suhdetta verohallinnon kanssa.

Julkaisupäivä 26. kesäkuuta 2021.

Liite 1 – Lista yrityksistä, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan verostrategialausuntoon

Clarks UK Limited
Daily Bread Limited
Daniels Chilled Foods Limited
Daniels Group Limited
Ella’s Kitchen (Brands) Limited
Ella’s Kitchen (International) Limited
Ella’s Kitchen (IP) Limited
Ella’s Kitchen Group Limited
Farmhouse Fare Limited
Hain Celestial (C&S) Limited
Hain Celestial UK Limited
Hain Frozen Foods UK Limited
Histon Sweet Spreads Limited
JFP Blackbird Limited (formerly Johnson’s Fresh Products Limited)
JFSJ Blackbird Limited (formerly Johnson’s Freshly Squeezed Juice Limited)
S. Daniels Limited
SR Blackbird Limited (formerly Sun-Ripe Limited)
The Hain Daniels Group Limited
The New Covent Garden Food Company Limited
The New Covent Garden Soup Company Limited
The Yorkshire Provender Limited